Privacyverklaring Nieuwetijdsmakelaar

Nieuwetijdsmakelaar hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.


Nieuwetijdsmakelaar houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Onze websiteNieuwetijdsmakelaar.nl is voorzien van een beveiligde verbinding (SSL-certificaat)
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of er een verwerkingsovereenkomst met deze partij is afgesloten.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Nieuwetijdsmakelaar zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen.


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Nieuwetijdsmakelaar verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van taxaties, huur- en koopovereenkomsten.
 • Het aangaan van overeenkomsten betreffende verkoop van uw woning.
 • Het aangaan van overeenkomsten betreffende aankoopbegeleiding.
 • Het versturen van nieuwsbrieven.
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten.
 • Het aangaan van opdrachtbevestigingen.
 • Het bevestigen van afspraken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/Voornamen
 • Achternaam/Achternamen
 • Adresgegevens
 • Woonplaats
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie legitimatiebewijs met nummer en geldigheidsdatum.
 • Het BSN (Burger Service Nummer) hebben wij niet nodig. Wij verzoeken u dit ook onzichtbaar te maken alvorens u een legitimatiebewijs naar ons toe stuurt.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor notarissen, collega-makelaars, taxateur(s) en (ver)huurder(s). De koopovereenkomsten worden veelal, op verzoek van de (ver)koper, doorgestuurd naar tussenpersonen en/of banken voor de aanvraag voor een hypotheek. Wij geven persoonsgegevens niet door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn:

Nieuwetijdsmakelaar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt danwel op grond van de wet is vereist. De Wwft schrijft voor dat wij legitimatie bewijzen voor een periode van vijf jaar moeten bewaren.


Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen. tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Ons computersysteem, CRM applicatie en mobiele telefoons zijn beveiligd met een inlogcode.
 • De website volledig kan worden bekeken zonder cookies te accepteren.
 • Anonymize Google Analytics is ingeschakeld waardoor wij geen IP adressen verzamelen.
 • Al onze medewerkers hebben een eigen unieke inlogcodes.
 • Het verzamelgebouw is beveiligd met een digitale sleutel, ons kantoor wordt altijd afgesloten.
 • Gegevens en overeenkomsten worden uitsluitend digitaal opgeslagen.
 • Papieren legitimatiebewijzen en overige bescheidenen worden versnippert wanneer we deze niet meer nodig hebben.


Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uw zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan is dat erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Wanneer u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Nieuwetijdsmakelaar is onderdeel van Zomer Makelaars BV. De AVG-verklaring van Zomer Makelaars BV is tevens van toepassing op Nieuwetijdsmakelaar.

arrow_drop_up arrow_drop_down