Begrippen Makelaardij die met een A beginnen - Nieuwetijdsmakelaar.nl

Begrippen Makelaardij die met een A beginnen

e-Book Zó koop je een huis! 4


Aanbetaling: Een initiële betaling gedaan door de koper als deel van de totale aankoopprijs van het onroerend goed.

Aanbiedingstekst: De aanbiedingstekst omschrijft de woning. Het is een belangrijk onderdeel van de advertentie op Funda en op alle andere sites. Een goede aanbiedingstekst, enthousiasmeert, is volledig, leest makkelijk, is zonder taalfouten en is niet te lang. De aanbiedingstekst is dé mogelijkheid om de woning aan te prijzen. 

Aanbod: Een formeel, schriftelijk voorstel om een woning te kopen tegen een bepaalde prijs.

Aanbouw: Een uitbreiding of toevoeging aan een bestaand gebouw.

Aankoopakte: Een juridisch document dat de overdracht van eigendom van de verkoper naar de koper registreert.

Aankoopkeuring: Een bouwtechnische aankoopkeuring is een professionele beoordeling van de totale onderhoudsstaat en de bouwtechnische aspecten van een woning. Een bouwtechnische aankoopkeuring wordt uitgevoerd bij aankoop van een woning. Het doel is vooral om eventuele gebreken te ontdekken en om eventuele toekomstige (onderhouds-)kosten in kaart te brengen. De bevindingen van een bouwtechnische keuring worden vastgelegd in een bouwkundig rapport.

AankoopmakelaarDe aankoopmakelaar begeleidt zijn klant bij het kopen van een huis. De aankoopmakelaar doet precies het tegenovergestelde dan de verkoopmakelaar, die juist het huis van de verkoper verkoopt. 

>> Lees hier alles over de aankoopmakelaar

Aanneemsom: Het bedrag dat de aannemer rekent voor het uitvoeren van het bouwproject.

Aannemer: Een persoon of bedrijf dat een contract heeft om bouwwerkzaamheden uit te voeren.

Aanschrijving: Een officieel verzoek van de gemeente aan een eigenaar om onderhoud of reparaties aan een pand uit te voeren.

Aanschrijvingskosten: De kosten die de gemeente in rekening brengt voor het aanschrijven van een eigenaar om onderhoud of reparaties aan een pand uit te voeren.

Aansprakelijkheid: Juridische verantwoordelijkheid voor schade of verlies.

Aanvaarding: Formele acceptatie van het aanbod door de verkoper.

Aanvraag vergunning: Het proces van het aanvragen van een wettelijke vergunning om bouwwerkzaamheden uit te voeren.

Aanvullende voorwaarden: Extra voorwaarden die zijn opgenomen in een koopovereenkomst.

Aanzegging: Officiële kennisgeving van een bepaalde actie of intentie.

Achterpad: Een pad aan de achterzijde van een woning dat vaak wordt gebruikt als toegangspunt.

Achterstallig onderhoud: Noodzakelijk onderhoud dat nog niet is uitgevoerd.

Achterstand: Een betaling die niet op tijd is gedaan.

Activa: Bezittingen van een persoon of bedrijf.

Adviesgesprek: Een adviesgesprek is een bijeenkomst of gesprek waarin een professional, zoals een makelaar, financieel adviseur of advocaat, gespecialiseerd advies geeft aan een klant. In de context van onroerend goed kan een adviesgesprek gaan over een reeks onderwerpen, waaronder de aankoop of verkoop van een woning, hypotheekadvies, markttrends, investeringsstrategieën en nog veel meer. Tijdens een adviesgesprek zal de professional zijn of haar kennis en inzicht delen om de klant te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen.

Advieskosten: Dit zijn kosten die in rekening worden gebracht voor professioneel advies dat wordt verstrekt. In de context van onroerend goed, kunnen advieskosten in rekening worden gebracht door een makelaar of een financieel adviseur voor hun expertise en advies met betrekking tot de aankoop, verkoop, verhuur of hypotheken op onroerend goed.

Afkoopregeling: Een overeenkomst waarbij een betaling wordt gedaan om van een verplichting of verantwoordelijkheid af te komen.

Aflossing: Betaling van de hoofdsom van een lening.

Afschrijving: De waardevermindering van een woning over de tijd.

Afsluitkosten: Kosten die door de bank of andere geldverstrekker in rekening worden gebracht bij het afsluiten van een hypotheek.

Afsluitprovisie: Een eenmalige commissie die de bank in rekening brengt voor het afsluiten van een hypotheek.

Afstand: De ruimte of het gebied tussen twee punten of plaatsen.

Afstandsmeting: De meting van de afstand tussen twee punten.

Agrarisch onroerend goed: Land dat wordt gebruikt voor landbouwdoeleinden.

Akkoordverklaring: Formele acceptatie van de voorwaarden van een overeenkomst.

Akte: Een officieel document dat een overeenkomst of een feit registreert.

Akte van erfrecht: De akte van erfrecht (ook wel verklaring van erfrecht) is een notariële akte waarin o.m. staat wie er is overleden, of de overledene een testament heeft, wat daarin staat en wie de erfgenamen zijn. Ook kan er in de akte zijn opgenomen wie de nalatenschap beheert en of er sprake is van een wettelijke verdeling. De akte van erfrecht is bijvoorbeeld nodig wanneer je een woning wilt verkopen waarvan je erfgenaam bent. Een akte van erfrecht is opvraagbaar bij een notaris. Je hoeft daarvoor niet per se naar de notaris waar het testament is opgemaakt, want alle testamenten worden opgenomen in het Centraal Testamentenregister. Iedere notaris kan het daar opvragen.

Akte van leveringJuridisch document dat de eigendomsoverdracht bevestigt. De akte van levering is de akte die de overdracht van de woning regelt. De akte van levering wordt bij de notaris opgemaakt en op de dag van transport ondertekend. De akte van levering is daarmee een bewijs dat de woning jouw  eigendom is. Maar de akte van levering is meer dan dat. De akte van levering geeft een volledige omschrijving van het registergoed en alle afspraken die erover zijn gemaakt. Erfdienstbaarheden, juridische aspecten, erfpacht, etc. Om een woning in de verkoop te kunnen plaatsen heeft de makelaar altijd deze akte van levering nodig en is makkelijk via het kadaster op te vragen.

Akte van verdeling: Bij het beëindigen van een relatie of huwelijk, zullen partners de gemeenschappelijke goederen samen moeten verdelen. De meeste goederen kunnen de partners zelf verdelen, zoals bijvoorbeeld de bankrekeningen, inboedel en de auto. Is er ook een gemeenschappelijke woning en is het de bedoeling dat één van de partners daar de eigendom van behoudt, moet er een akte van verdeling opgemaakt worden. De akte van verdeling is dan ook bijna hetzelfde als de akte van levering. Alleen bij de akte van verdeling levert de ene partner zijn aandeel in het onroerend goed aan de ander. De partner die de woning overneemt zal ook de hypotheek volledig voor zijn rekening moeten nemen. De bank moet daar akkoord voor geven, of te wel de partner die uitstapt moet ontslagen worden van alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit de hypotheek. Ook kan er sprake zijn van overbedeling, het uitkeren van een bedrag van de overwaarde aan de andere partner. Al deze zaken worden vastgelegd in de akte van verdeling. Zodra jij je woning wilt verkopen, die eerder in gezamenlijk eigendom was van jou en je ex-partner, dan heeft de makelaar naast de akte van levering, ook de akte van verdeling nodig om de juist eigendomssituatie vast te kunnen stellen.

>> Lees meer over de akte van verdeling.

Algemene kosten: Kosten die niet direct verbonden zijn aan een specifiek onroerend goed, zoals overheadkosten.

Algemene voorwaarden: De voorwaarden die van toepassing zijn op alle transacties of contracten.

All-in huurprijs: De huurprijs inclusief alle bijkomende kosten, zoals servicekosten en verwarming.

All-riskverzekering: Een verzekering die dekking biedt voor alle soorten schade, behalve die welke expliciet zijn uitgesloten.

Ambtelijk bevel: Een bevel gegeven door een ambtenaar.

Amortisatie: Het proces van het afbetalen van een schuld in regelmatige termijnen over een periode van tijd.

Amoveren: Het slopen of verwijderen van een gebouw of constructie.

Annuïteitenhypotheek: Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij de maandelijkse som van rente plus aflossing gelijk blijft gedurende de gehele looptijd. Op de einddatum is de gehele hypotheek afgelost.

Annuleringskosten: Kosten die in rekening worden gebracht als een contract vroegtijdig wordt beëindigd.

Antikraak: Het tijdelijk bewonen van een leegstaand pand om kraken te voorkomen.

Appartement: Een individuele woningeenheid in een groter gebouw.

Appartementsblok: Een gebouw dat is verdeeld in individuele appartementen.

Appartementsrecht: Geeft iemand het exclusieve gebruik van een deel van een gebouw, plus het gedeelde gebruik van gemeenschappelijke ruimtes.

Arbitrage: Een proces waarbij een onpartijdige derde partij een bindende beslissing neemt in een geschil.

Architect: Een professional die gebouwen ontwerpt en vaak toezicht houdt op hun constructie.

As-is verkoop: Verkoop waarbij de woning wordt verkocht in zijn huidige staat, zonder garanties of beloftes van de verkoper over de conditie van het pand.

Asbest: Een vezelachtig mineraal dat vroeger veel werd gebruikt in bouwmaterialen en dat gezondheidsrisico's kan opleveren.

Asbestinventarisatie: Onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in een woning.

Assurantie: Een ander woord voor verzekering.

Authentieke akte: Een document opgemaakt door een openbare ambtenaar, zoals een notaris, dat bepaalde juridische zekerheden biedt.

Bekijk: Alle artikelen

Reactie plaatsen