Begrippen Makelaardij die met een G beginnen - Nieuwetijdsmakelaar.nl

Begrippen Makelaardij die met een G beginnen.

e-Book Zó koop je een huis! 4

Garantie: Een belofte van een partij om een bepaalde voorwaarde te vervullen, bijvoorbeeld een belofte van de verkoper dat het onroerend goed in een bepaalde staat verkeert.

Garantieprovisie: Een vergoeding die wordt betaald voor de afgifte van een garantie of waarborg.

Garantstelling: Een garantie door een derde partij om een lening terug te betalen als de lener dat niet doet.

Gebouwcode: Een set regels en voorschriften die de bouwpraktijken in een bepaalde jurisdictie reguleren.

Gebouwenverzekering: Een type verzekering die dekking biedt voor schade aan het fysieke gebouw.

Gebruikskosten: De kosten verbonden aan het gebruik van een faciliteit of dienst.

Gebruiksoppervlakte (GBO): De oppervlakte van een gebouw die kan worden gebruikt voor huisvesting of andere functies.

Gebruiksvergunning: Een vergunning die door een overheidsinstantie wordt verleend en die het gebruik van een onroerend goed voor een bepaald doel toestaat.

Gedeeld eigendom: Een situatie waarin twee of meer personen gezamenlijk eigenaar zijn van een onroerend goed.

Gedeelde eigendom: Een eigendomsstructuur waarbij meer dan één partij een eigendomsbelang heeft in een onroerend goed.

Gedwongen verkoopwaarde: De waarde van een onroerend goed als het snel moet worden verkocht, vaak lager dan de marktwaarde.

Gegarandeerde rente: Een rentepercentage dat wordt gegarandeerd voor een bepaalde periode, ongeacht veranderingen in de marktrente.

Geïndexeerd huurcontract: Een huurcontract waarbij de huur wordt aangepast op basis van een inflatie-index.

Geldlening: Een lening van geld, meestal met rente.

Geldmarkt: Een deel van de financiële markt waarin kortetermijnleningen en investeringen worden verhandeld.

Geldverstrekker: Een persoon of entiteit die geld leent aan anderen, vaak in ruil voor rente.

Gelijkwaardige jaarrente (EJR): Een rentepercentage dat de totale rente over een jaar weergeeft, rekening houdend met het effect van samengestelde rente.

Gemeenschappelijk eigendom: Eigendom van een onroerend goed door meer dan één partij, waarbij elke partij een gelijk aandeel heeft.

Gemeenschappelijke ruimte: Een ruimte binnen een gebouw of ontwikkeling die beschikbaar is voor gebruik door alle bewoners of huurders.

Gemeentelijke belastingen: Belastingen geheven door lokale overheden, vaak op basis van de waarde van het onroerend goed.

Gemeentelijke heffing: Een belasting of vergoeding die door een lokale overheid wordt geheven.

Gemeentewet: Een wet die de organisatie en werking van lokale overheden regelt.

Gerealiseerde winst: De winst die wordt gerealiseerd wanneer een activum wordt verkocht voor meer dan de aankoopprijs.

Gerechtsdeurwaarder: Een officier van het gerecht die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van bepaalde juridische taken, zoals het betekenen van dagvaardingen en het uitvoeren van vonnissen.

Gereguleerde huur: Huur die wordt gereguleerd door de overheid, vaak om betaalbare huisvesting te waarborgen.

Geschillenbeslechting: Het proces van het oplossen van geschillen, vaak door middel van onderhandeling, bemiddeling of arbitrage.

Gesloten bieding: Een biedingsproces waarbij alle biedingen vertrouwelijk worden ingediend en tegelijkertijd worden geopend.

Gespreide betaling: Een betalingsstructuur waarbij de betalingen over een langere periode worden gespreid.

Getaxeerde waarde: De waarde van een onroerend goed zoals bepaald door een taxateur.

Gevalideerd taxatierapport / gevalideerde woningtaxatie: Een gevalideerd taxatierapport is nodig zodra je een woning hebt aangekocht en een hypotheek wilt afsluiten. Een gevalideerd taxatierapport is een uitgebreid taxatierapport dat aan veel eisen moet voldoen. Het taxatierapport wordt getoetst door een onafhankelijk toetsingsinstituut (zoals bijvoorbeeld het NWWI). De eis voor onafhankelijk toetsing (of ‘validatie’) is afkomstig van banken. Banken willen bij het verstrekken van een hypotheek zeker weten dat de waarde van de woning overeenkomt met de hoogte van de hypothecaire lening die wordt verstrekt. Een onafhankelijke toetsing waarborgt dit.

Er komt een gecertificeerde makelaar/taxateur bij je thuis om de woning op te nemen, in te meten en een aantal foto’s te maken. Vervolgens raadpleegt de taxateur de referentie database en worden de kadastrale gegevens van de woning opgevraagd. De bevindingen worden uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan een onafhankelijk toetsingsinstituut. Na akkoord ontvang je het uitgebreide taxatierapport met daarin de informatie die een bank nodig heeft bij het behandelen van de hypotheekaanvraag.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP): Een plan dat de ruimtelijke planning op regionaal niveau in België regelt.

Gewestplan: Een officieel document dat de landgebruiksplanning in een bepaald gebied regelt.

Gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid: Een juridische term die betekent dat elke persoon die verantwoordelijk is voor een schuld, volledig verantwoordelijk kan worden gehouden voor de gehele schuld.

Gezamenlijke lening: Een lening die door meer dan één persoon wordt afgesloten, waarbij elke persoon verantwoordelijk is voor de terugbetaling van de lening.

Goedkeuring van de bouwplannen: Een formele goedkeuring van de plannen voor een bouwproject door een relevante overheidsinstantie.

Grensoverschrijdende transactie: Een transactie die plaatsvindt tussen partijen in verschillende landen.

Groeiende rente: Een rentepercentage dat in de loop van de tijd toeneemt volgens een vooraf bepaald schema.

Groene hypotheek: Een soort hypotheek die gunstigere voorwaarden biedt voor huizen die energie-efficiënt zijn of milieuvriendelijke kenmerken hebben.

Groene lening: Een lening die specifiek bedoeld is voor milieuvriendelijke investeringen, zoals energie-efficiënte upgrades of hernieuwbare energieprojecten.

Grondbelasting: Een belasting op onroerend goed, vaak gebaseerd op de geschatte waarde van het onroerend goed.

Grondbezit: Het bezit van land, inclusief de rechten om het te gebruiken en ervan te profiteren.

Grondexploitatie: Het proces van het ontwikkelen van grond voor gebruik, vaak inclusief bouwactiviteiten.

Grondplan: Een plattegrond van een gebouw of ontwikkeling, vaak gebruikt in marketing- en verkoopmateriaal.

Grondrechten: De rechten die gepaard gaan met het bezit van grond, inclusief het recht om de grond te gebruiken, erop te bouwen, en de grond te verkopen of te verhuren.

Grondrente: De jaarlijkse vergoeding die wordt betaald voor het gebruik van een stuk grond.

Grondverbetering: Het proces van het verbeteren van de kwaliteit van de grond, vaak ter voorbereiding op de bouw.

Groot kapitaaluitgave (CapEx): Een grote uitgave voor de aankoop, verbetering of onderhoud van een langetermijnactivum, zoals een gebouw.

Groot onderhoud: Onderhoudswerkzaamheden die minder vaak nodig zijn maar vaak aanzienlijke kosten met zich meebrengen, zoals het vervangen van een dak.

Grootboek: Een boekhoudkundig register waarin alle financiële transacties van een bedrijf worden bijgehouden.

Grootboekrekening: Een individuele rekening in de algemene boekhouding van een bedrijf, waarin alle transacties met betrekking tot een specifiek onderwerp worden opgenomen.

Gunfactor: Het proces van kopen en verkopen waarbij gunning de doorslag geeft.

Gunning: Het formele proces van het toekennen van een contract, zoals een bouwcontract of een verkoopcontract voor een onroerend goed.

Bekijk: Alle artikelen

Reactie plaatsen