Makelaarsbegrippen die met een N beginnen - Nieuwetijdsmakelaar.nl

Makelaarsbegrippen die met een N beginnen

e-Book Zó koop je een huis! 4

Naasting: Het recht om een eigendom te kopen voordat het aan een ander wordt verkocht.

Nadeelclausule: Een bepaling in een contract waarbij de verkoper wordt beschermd tegen toekomstige claims van de koper voor problemen met de woning.

Nadeelcompensatie: Een vergoeding voor schade die wordt geleden als gevolg van rechtmatig overheidsingrijpen.

Nader order: Een term gebruikt in het vastgoed om aan te geven dat een object nog beschikbaar is voor verkoop of verhuur.

Nalatenschap: Al het vermogen dat een persoon achterlaat na zijn overlijden, inclusief onroerend goed.

Natuurbeschermingswet: Een wet die de bescherming van natuurgebieden en specifieke plant- en diersoorten regelt.

Natuurlijk persoon: Een individu, in tegenstelling tot een bedrijf of organisatie.

NEN 2580 meting: Een meting uitgevoerd volgens de NEN 2580-norm, die de methode beschrijft voor het bepalen van de oppervlakte en inhoud van gebouwen.

NEN-norm: Een norm vastgesteld door de Nederlandse Norm, een onderdeel van het Nederlands Normalisatie-instituut.

Netto maandlasten: Het bedrag dat een huiseigenaar elke maand moet betalen, exclusief kosten zoals verzekeringen en belastingen.

NHG (Nationale Hypotheek Garantie): Een garantie op hypotheken tot een bepaald bedrag, waarmee de hypotheekverstrekker zeker weet dat de lening wordt terugbetaald.

Niet-bewoning clausuleEen clausule in de koopovereenkomst van een woning die stelt dat de verkoper niet het pand heeft bewoond en daarom minder informatie kan verstrekken dan normaal.

Niet-repeterend onderhoud: Onderhoud dat slechts eenmaal of sporadisch moet worden uitgevoerd.

Niet-verhuur clausule: Een clausule in de koopovereenkomst van een woning die stelt dat de koper het pand niet mag verhuren.

Nieuw huurrecht: Het geheel van regels dat de relatie tussen de verhuurder en de huurder reguleert.

Nieuwbouw: Een nieuw gebouw dat nog niet eerder bewoond is geweest.

Nieuwe daglichttoetreding: De hoeveelheid daglicht die een woning binnenkomt, vaak een factor bij de bouw of verbouwing van een woning.

Nieuwkoopprocedure: Een procedure waarbij onroerend goed wordt verkocht aan een koper die bereid is om een nieuw pand op het terrein te bouwen.

No Risk clausule: Een clausule in een koopovereenkomst die stelt dat de overeenkomst kan worden ontbonden onder bepaalde voorwaarden.

Nominale rente: De rente die door een bank of andere kredietverstrekker wordt geheven zonder rekening te houden met inflatie.

Non-conformiteit: Een juridische term die wordt gebruikt wanneer een gekocht huis niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

Noodverordening: Een tijdelijke wet of verordening die wordt opgesteld in geval van nood, zoals een natuurramp.

Nota van afrekening:  De nota van afrekening, ook wel de eindafrekening of afrekening van de notaris genoemd, is een overzicht van alle financiële aspecten die komen kijken bij de overdracht van een woning. Deze nota wordt opgesteld door de notaris en aan de koper en de verkoper gepresenteerd voor de eigendomsoverdracht plaatsvindt.

De nota van afrekening kan de volgende elementen bevatten:

  1. Koopsom: Dit is het bedrag dat de koper heeft afgesproken te betalen voor de woning.
  2. Overdrachtsbelasting: In Nederland is de koper meestal verantwoordelijk voor het betalen van de overdrachtsbelasting. Het percentage van de overdrachtsbelasting kan variëren, afhankelijk van het type onroerend goed en de specifieke situatie van de koper.
  3. Notariskosten: Deze kosten dekken de diensten van de notaris, inclusief het opstellen van de akten, het uitvoeren van onderzoeken naar de woning en het bijwonen van de ondertekening van de akten.
  4. Hypotheekkosten: Als de koper een hypotheek gebruikt om de woning te kopen, zullen de kosten die verband houden met het opzetten van de hypotheek (waaronder de hypotheekakte) ook op de nota van afrekening worden vermeld.
  5. Verrekeningen: Er kunnen diverse verrekenposten zijn, zoals de opstalverzekering, erfpachtcanon, of servicekosten als het om een appartement gaat. Ook kan er een verrekening zijn van bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen die de verkoper al voor een heel jaar heeft betaald, maar het huis al eerder verkoopt.

De nota van afrekening geeft dus een volledig beeld van de financiële transactie, zodat alle partijen een duidelijk overzicht hebben van wat er wordt betaald en ontvangen bij de overdracht van de woning. Het is belangrijk om deze nota zorgvuldig te bekijken en te begrijpen voordat de transactie wordt voltooid.

Nota van inlichtingen: Een document waarin alle relevante informatie over een bepaald onroerend goed is opgenomen.

Notarieel transport: De overdracht van eigendom van onroerend goed door middel van een notariële akte.

Notariële akte: Een document opgesteld door een notaris, dat de overdracht van onroerend goed of de vestiging van een hypotheek bekrachtigt.

Notaris: Een onpartijdige ambtenaar die ervoor zorgt dat de overdracht van onroerend goed op een juridisch correcte manier plaatsvindt.

Nullijn: De situatie waarin lonen, prijzen of waarden niet stijgen.

Nutsbedrijven: Bedrijven die basisdiensten zoals water, elektriciteit, gas en telecommunicatie leveren.

Nutsvoorzieningen: Basisdiensten zoals water, elektriciteit en gas.

NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars): De grootste branchevereniging in Nederland voor makelaars en taxateurs in onroerend goed.

NVM Vragenlijst: De NVM Vragenlijst is een uitgebreid formulier waarop alle informatie over een te verkopen woning staat beschreven. Iedere verkoper is namelijk verplicht om uitvoerig informatie te verstekken over zijn of haar woning. Dit is de zogenaamde mededelingsplicht. Het doel van de vragenlijst is dan ook om de verkoper te helpen om aan zijn of haar mededelingsplicht te voldoen. De lijst dient (voor zover bekend) naar waarheid ingevuld te worden. Het ingevulde formulier zal bij een onderhandeling, of op een ander gewenst moment aan de koper of aankopend makelaar worden toegezonden.

De vragenlijst bevat vragen over de toestand en het onderhoud van de woning. Zo worden zaken besproken als installaties en riolering. Daarnaast wordt in deze vragenlijst het voorschot op energienota’s aangegeven. Wanneer er bepaalde contracten en garanties (door)lopen, dienen deze ook te worden vermeld. Ook wordt gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden inzake de bodem en mogelijke verontreiniging.

Als gebreken en dergelijke op tijd gemeld worden, kan de makelaar ervoor zorgen dat daarover goede afspraken met de koper gemaakt worden. Als een gebrek bekend is maar niet wordt gemeld, dan kan de koper de verkoper daar achteraf alsnog (onder voorwaarden) aansprakelijk voor stellen (verborgen gebrek).

Bekijk: Alle artikelen

Reactie plaatsen