Hoe Ontbind ik de Koop van een Huis? - Nieuwetijdsmakelaar.nl
Hoe Ontbind ik de Koop van een Huis?
Huis Kopen Tips
Nieuwetijdsmakelaar
Huis Kopen Tips
2 min
0

Hoe Ontbind ik de Koop van een Huis?

2 min
0

Hoe de koop van een huis kan worden ontbonden staat in de koopovereenkomst vermeld en kan per koopovereenkomst verschillend zijn. Hierbij gaat het ook om het afwijkende lettertype, dit is namelijk door de makelaar of het makelaarskantoor zelf ingevuld. In de praktijk gaat het in de meeste gevallen om ontbinding omdat de financiering niet wordt verkregen. Een ander voorbeeld kan de bouwkundige keuring zijn. Hieronder een stukje uit de koopovereenkomst die over het ontbinden van de koop van een huis gaat.

Voorbeeld:

De partij die de ontbinding inroept, dient er zorg voor te dragen dat de mededeling dat de ontbinding wordt ingeroepen, uiterlijk op de eerste werkdag na de datum waarvan in de betreffende ontbindende voorwaarde sprake is door de wederpartij of diens makelaar is ontvangen. 

Deze mededeling dient schriftelijk en goed gedocumenteerd via gangbare communicatiemiddelen te geschieden. Indien koper de ontbinding wenst in te roepen als gevolg van het (tijdig) ontbreken van een financiering als bedoeld in artikel 15.1 onder sub a. wordt, tenzij partijen anders overeenkomen, onder 'goed gedocumenteerd' verstaan dat één afwijzing van een erkende geldverstrekkende bankinstelling aan verkoper of diens makelaar dient te worden overgelegd. 

In aanvulling hierop/In afwijking hiervan komen partijen overeen dat koper de/het volgende stuk(ken) dient over te leggen om te voldoen aan het vereiste van 'goed gedocumenteerd': de aanvraag van de financiering. Indien koper de ontbinding wenst in te roepen als gevolg van de bouwtechnische keuring als bedoeld in artikel 15.1 onder c wordt onder 'goed gedocumenteerd' verstaan dat een kopie van het keuringsrapport, met daarin een overzicht van de kosten voor het direct noodzakelijk herstel van gebreken en het achterstallig onderhoud, aan verkoper of diens makelaar dient te worden overgelegd. 

Alsdan zijn beide partijen van deze koopovereenkomst bevrijd. De door koper reeds gedane stortingen worden vervolgens gerestitueerd. Degenen die deze stortingen onder zich hebben worden daartoe bij dezen verplicht, en voor zover nodig onherroepelijk gemachtigd.

Schriftelijk ontbinden en bewijs aanleveren

Dit is nog maar een klein stukje uit de koopovereenkomst, er kan namelijk alleen onder bepaalde gronden worden ontbonden. Hierbij zijn verschillende data en bedragen voor opgenomen. Zoals je ook ziet in het gedeelte van de koopovereenkomst, is er afgesproken dat er schriftelijk moet worden ontbonden en bewijs moet worden aangeleverd, waaruit blijkt dat je de financiering voor de woning niet rond krijgt. De vraag is, welk bedrag voor financiering je nodig hebt en wat er in de koopovereenkomst staat vermeld. Het bedrag van de koopsom en het bedrag van de benodigde financiering zijn twee verschillende dingen.

Dit kan namelijk nog weleens afwijken wat grote gevolgen kan hebben voor het ontbinden. Daarom is het belangrijk de koopovereenkomst vóór het tekenen goed door te nemen en te begrijpen welke gevolgen bepaalde keuzes hebben wanneer het misgaat.

Tot slot

De koopovereenkomst is het belangrijkste document bij een huis kopen. Een kleine fout of vergissing kan grote gevolgen hebben. Veel mensen denken dat de koopovereenkomst een standaard document is wat (even) ingevuld kan worden. In de praktijk worden er toch regelmatig fouten gemaakt en dan kun je niet aankomen met de opmerking dat je dat niet wist. Je hebt er namelijk wel voor getekend, dus daar kom je niet mee weg.

Wil je nou weten hoe het wel moet? Of wil je een huis kopen en kun je wel wat hulp gebruiken? Vraag dan nu een gratis adviesgesprek aan en ik help je op weg. 

Gratis adviesgesprek huis kopen

Terug naar overzicht

Reacties
Categorieën