Meest gebruikte makelaarsbegrippen die met een W beginnen - Nieuwetijdsmakelaar.nl

Meest gebruikte makelaarsbegrippen die met een W beginnen

e-Book Zó koop je een huis! 4

Waarborg: Een garantie of zekerheid, meestal in de vorm van een som geld, die wordt gegeven als garantie voor het nakomen van verplichtingen.

Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW): De stichting die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in Nederland.

Waarborgfonds: Een fonds dat is opgezet als garantie voor de nakoming van bepaalde verplichtingen.

Waarborgsom: Een bedrag dat wordt betaald door een potentiële koper aan de verkoper als teken van goede trouw en intentie om het onroerend goed te kopen. Dit bedrag wordt doorgaans in mindering gebracht op de uiteindelijke koopsom.

Waarde in het economisch verkeer: De prijs die, bij aanbieding ter verkoop op de meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meestbiedende gegadigde voor het onroerend goed zou zijn betaald.

Waardebepaling: Een beoordeling van de marktwaarde van een onroerend goed, meestal uitgevoerd door een gekwalificeerde taxateur.

Waardepapieren: Documenten die een zekere waarde vertegenwoordigen, zoals aandelen, obligaties, of eigendomsbewijzen.

Waarderingskamer: Een onafhankelijk college dat toezicht houdt op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken door gemeenten.

Waardevast: Een term die wordt gebruikt om aan te geven dat de waarde van een investering of actief niet wordt beïnvloed door inflatie of deflatie.

Waardevermindering: Een verlaging van de waarde van een actief, bijvoorbeeld door slijtage, veroudering of marktfluctuaties.

Waarschuwingsregister: Een register waarin gegevens worden bijgehouden van personen die een risico vormen, bijvoorbeeld in het geval van verhuur aan huurders.

Waterstaatswerk: Een werk dat is gebouwd of wordt onderhouden door een waterbeherende instantie, zoals een dijk of een sluis.

Wederzijdse overeenkomst: Een overeenkomst of contract waarbij beide partijen zich ertoe verbinden bepaalde verplichtingen na te komen.

Werkelijke kosten: De totale kosten die gepaard gaan met de aankoop van een onroerend goed, inclusief de aankoopprijs, notariskosten, overdrachtsbelasting, en andere bijkomende kosten.

Werkgeversverklaring: Een verklaring van een werkgever die informatie geeft over het inkomen en de dienstverband van een werknemer. Deze wordt vaak gebruikt bij het aanvragen van een hypotheek.

Werkkamer: Een kamer in een woning die is ingericht als werkruimte.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): De Nederlandse wet die de bescherming van persoonsgegevens regelt.

Wet financieel toezicht (Wft): De Nederlandse wet die het toezicht op financiële instellingen regelt, waaronder banken, verzekeraars, pensioenfondsen, en makelaars.

Wet geluidhinder: Een Nederlandse wet die regels stelt voor het beperken en voorkomen van geluidsoverlast.

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb): Een Nederlandse wet die regelt dat publiekrechtelijke beperkingen op onroerend goed worden ingeschreven in een openbaar register.

Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR): Een Nederlandse wet die de belastingen regelt bij de overdracht van eigendom, waaronder onroerend goed.

Wet op de Omzetbelasting: De Nederlandse wet die de regels stelt voor de heffing en inning van de belasting toegevoegde waarde (BTW).

Wet op het financieel toezicht (Wft): De Nederlandse wet die regels stelt voor het gedrag van partijen op de financiële markten.

Wet Overdracht van Onroerend Goed: Deze wet regelt de overdracht van onroerend goed in Nederland, inclusief de vereiste dat overdrachten worden uitgevoerd door een notaris en worden geregistreerd bij het Kadaster.

Wet verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars: Deze wet, die in werking trad in 2018, heeft tot doel het functioneren van Verenigingen van Eigenaars te verbeteren door onder meer een jaarlijkse bijdrage voor onderhoud en herstel verplicht te stellen.

Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg): De Nederlandse wet die gemeenten het recht geeft om als eerste grond of gebouwen te kopen als die te koop komen.

Wet waardering onroerende zaken (WOZ): Een Nederlandse wet die de grondslag biedt voor diverse belastingen door middel van de waardebepaling van onroerend goed.

Wetsvoorstel: Een voorstel voor een nieuwe wet of een wijziging van een bestaande wet.

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA): Een verzekering die dekking biedt voor schade veroorzaakt aan derden.

Wettelijke erfpacht: Een vorm van erfpacht waarbij de grond eigendom blijft van de overheid.

Wettelijke rente: De rente die volgens de wet verschuldigd is wanneer een betaling niet op tijd wordt voldaan.

Wijk: Een specifiek gebied binnen een stad of gemeente dat vaak unieke kenmerken of identiteit heeft.

Winst op verkoop: Het bedrag dat wordt verdiend bij de verkoop van een huis, dat wordt berekend door de verkoopprijs min de aankoopprijs en eventuele verbeteringskosten.

Winstmarge: Het percentage van de totale verkoopinkomsten dat overblijft als winst.

Winstuitkering: Een betaling aan aandeelhouders van een bedrijf uit de winst van dat bedrijf.

Woningbouwvereniging: Een type organisatie dat zich richt op het bouwen, verhuren en beheren van woningen, vooral voor mensen met een lager inkomen.

Woningcorporatie: Een organisatie die sociale huurwoningen beheert en exploiteert voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig in hun huisvesting te voorzien.

Woningmarkt: De markt waarin huizen worden gekocht en verkocht. Het is een markt die wordt beïnvloed door vraag en aanbod, rentetarieven, economische omstandigheden, en andere factoren.

Woningverbetering: Het proces van het maken van upgrades of renovaties aan een woning om de waarde, het uiterlijk, of de bruikbaarheid ervan te verhogen.

Woningvoorraad: Het totale aantal woningen in een bepaald gebied.

Woningwaarderingsstelsel: Een systeem dat wordt gebruikt om de maximale huurprijs van een sociale huurwoning te bepalen.

Woon-werkverkeer: De reis die mensen maken tussen hun woning en hun plaats van werk.

Woonboot: Een boot die is ontworpen of aangepast om als woning te dienen.

Woonfraude: Het illegaal gebruik van een huurwoning, bijvoorbeeld door onderverhuur zonder toestemming van de verhuurder.

Woonlasten: De maandelijkse kosten voor het bewonen van een woning, zoals hypotheek of huur, energiekosten, gemeentelijke belastingen, verzekeringen, en onderhoud.

Woonoppervlakte: Het aantal vierkante meters van een woning dat daadwerkelijk bewoonbaar is.

Woonruimteverdeling: Het proces van het toewijzen van beschikbare huurwoningen aan woningzoekenden.

Woonvergunning: Een vergunning die door de gemeente wordt afgegeven en die nodig kan zijn om in bepaalde woningen te mogen wonen.

Woonvisie: Een plan of strategie van een gemeente voor de ontwikkeling van woningen en wijken.

Woz-waarde: De waarde van een woning volgens de Wet waardering onroerende zaken.

Bekijk: Alle artikelen

Reactie plaatsen